logo  
Vužanova 299, 280 02 KOLÍN
  košík 0 ks / 0.00 €
rozbalit | sbalit

na Promos HDL
  | Hledání | Kontakty | O firmě | Servis | Fórum | eShop | Ceník [] | m.elsaco.cz |   Přihlásit  
  / Úvodní  /  O firmě
obchodní podmínky | ELSACO Kolín
Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní údaje

DODAVATEL
ELSACO - Ing. Jindřich Franc, Jaselská 177, 280 02 KOLÍN 3
Registrace: OÚ Kolín - okresní živnostenský úřad, č.j. 1050/T/01/OŽÚ/39322, ev.č. 320400-23877-00
Dodavatel je plátcem DPH
IČO: 10247548
DIČ: CZ6205241471
ČÍSLA ÚČTŮ
Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR 2900117174/2010
IBAN: CZ4720100000002900117174
Bankovní spojení pro platby v EUR ze Slovenska 2400117178/8330
Bankovní spojení pro platby v EUR 2400117178/2010
IBAN: CZ1020100000002400117178
SWIFT: FIOBCZPPXXX
(dále jen "dodavatel")

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Telefon: +420 321 727 753 Web: www.elsaco.cz
Fax: +420 311 241 441 E-mail:
Formulář pro e-mail
Kontakty, lidé

Doplňující údaje
Dodavatel je zapojen do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů sdruženého plnění EKO-KOM pod identifikačním číslem EK-F06030125 a do systému kolektivního nakládání s OEEZ společnosti RETELA pod identifikačním číslem 00646/05-ECZ.
Oprávnění o odborné způsobilosti vydané ITI Praha, ev.č. 7930/12.3/92/EZ-M,O

Dodavatel ujišťuje odběratele, že pro výrobky, na které se vztahují požadavky zákona č.22/1997 Sb., jsou vystavena "Prohlášení o shodě".

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.elsaco.cz je katalogem běžně dodávaného zboží s výjimkou zboží v sekci Inovace/Archiv, které je již ze standardního sortimentu vyřazeno. Část produktů z této sekce lze dodat po předchozí dohodě. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude potvrzena na základě poptávky.

Objednávky přijímáme faxem, e-mailem na adrese obchodního oddělení, poštou a prostřednictvím internetového obchodu. Objednávka musí obsahovat adresu odběratele, adresu příjemce zásilky (není-li shodná s adresou odběratele), IČO a DIČ pro vystavení daňového dokladu. Ve vlastním zájmu uvádějte telefonní spojení pro upřesnění objednávky v případě nejasností nebo neúplné specifikace výrobku.

Není stanovena žádná minimální cena objednaného zboží.

3. Dodací lhůty

Standardní dodací lhůta je 3÷4 týdny od doručení objednávky. Většina nabízeného sortimentu v kusovém množství je skladem nebo připravena v polotovarech k finální kompletaci. Pokud odběratel požaduje dodat zboží v určitém termínu, uvede v objednávce požadovaný den dodání. Termíny kratší než je standardní dodací lhůta konzultujte s našim obchodním oddělením.

4. Ceny zboží

Ceny uváděné v ceníku jsou v Kč pro koncové uživatele, nezahrnují DPH, náklady na dopravu a jsou platné pro český trh. Veškeré údaje o cenách, uváděné v těchto VOP jsou bez DPH.

Ceny uváděné v EUR v ceníku jsou platné pro zahraniční trh.

Registrovaným aplikačním a obchodním firmám jsou poskytovány slevy podle dosaženého obratu za předchozí kalendářní rok. Do obratu se započítávají všechny fakturované částky bez DPH, uhrazené ve lhůtě splatnosti. V případě opakovaných pozdních úhrad může být pozastaveno poskytování slev až do doby uhrazení všech závazků, které jsou po lhůtě splatnosti.

Hranice obratu za předchozí kalendářní rok produkty ELSACO produkty jiných výrobců
  do 100 tis. Kč skupina D1 sleva 10% sleva 4%
nad 100 tis. Kč skupina D2 sleva 15% sleva 6%
nad 200 tis. Kč skupina D3 sleva 20% sleva 8%
nad 400 tis. Kč skupina D4 sleva 25% sleva 10%

5. Přeprava zboží, cena přepravy

Standardní způsob dodání je zaslání jako profi balík / obchodní balík Českou poštou. Zaslání zásilky prostřednictvím jiného přepravce je možné po předchozí dohodě.
Další možností je osobní odběr zboží v provozovně dodavatele. V objednávce je nutné uvést "osobní odběr" a kontakt, na který bude podána zpráva, jakmile bude zboží připraveno k odběru. Pokud si odběratel nevyzvedne zboží do 2 týdnů od dohodnutého termínu, je dodavatel oprávněn zaslat objednané zboží bez dalšího upozornění poštou na adresu uvedenou v objednávce.

Cenu za přepravu účtujeme v ČR paušální částkou 120,- Kč (bez DPH). Pokud odběratel zvolí přepravu, při které musí dodavatel dopravit zásilku k přepravci (např. ČD kurýr), bude navíc účtován manipulační poplatek 75 Kč (bez DPH). U zásilek nad 20000 Kč (bez DPH) nejsou přepravní náklady účtovány. Pokud bude objednávka rozdělena na více dodávek z důvodu nemožnosti zkompletovat dodávku do 4 týdnů od objednání, budou přepravní náklady účtovány pouze jednou (u objednávky přesahující 20000 Kč bez DPH účtovány nebudou). Pokud bude odběratel požadovat zaslání dodávky po částech, budou přepravní náklady účtovány u každé části dodávky, která nepřesáhne 20000 Kč (bez DPH).

U objednávek z internetového obchodu je účtována paušální cena přepravy 100,- Kč (bez DPH). U zásilek na dobírku je navíc účtováno dobírkovné 35 Kč (bez DPH). Přepravní náklady pro objednávky z internetového obchodu nejsou účtovány u zásilek s hodnotou zboží vyšší než 15000 Kč (bez DPH).

Cena přepravy zásilek do zahraničí je účtována individuálně a je závislá na rozsahu objednávky, zemi dodání a na způsobu přepravy, který si odběratel zvolí.

Skladovací podmínky
Pro všechny naše výrobky jsou stanoveny jednotné skladovací podmínky. Standardní skladovací teplota je 0 až 50°C, relativní vlhkost 0 až 85% - bez kondenzace, prostředí bez agresivních solí, plynů a par.
Během přepravy je dovolená teplota do -10°C, ostatní podmínky jsou totožné.
Pro námi dodávané výrobky jiných výrobců platí podmínky výrobce.

6. Úhrada ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo na fakturu před nebo po dodání zboží poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. U nových odběratelů není u první dodávky možnost platby převodem po dodání zboží. Tento způsob platby není umožněn také u odběratelů se špatnou platební kázní. Splatnost faktur je standardně 14 dní. Prodloužení splatnosti je možné pouze po dohodě a je zpoplatněno částkou ve výši 1% hodnoty faktury za každý měsíc, o který je splatnost prodloužena. Pro dodávky, přesahující hodnotu 100000 Kč si vyhrazujeme právo požadovat zálohu do výše 50%. Při nedodržení lhůty splatnosti má dodavatel právo účtovat smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1% za každý den prodlení.
Při prvním obchodním styku a v případě pozdního hrazení faktur za minulé dodávky je požadována 100% platba před dodáním zboží.
Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem společnosti ELSACO.

7. Převzetí zboží

Podepsáním dokladu o převzetí zásilky přepravci odběratel odsouhlasil její převzetí a stvrzuje, že zásilka je mechanicky nepoškozená. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, je potřebné sepsat s dopravcem záznam o poškození zásilky. Na základě vyhotoveného záznamu bude odběrateli poskytnuta přiměřená sleva nebo mu bude dodán nový výrobek. Případné nesrovnalosti v obsahu dodávky je nutno reklamovat nejdéle do tří pracovních dnů od převzetí zásilky vyplněním protokolu RMA (protokol je k dispozici na www.elsaco.cz/rma).

8. Záruční podmínky, reklamace, záruční doba

Pokud není uvedeno jinak, platí pro všechny výrobky firmy ELSACO záruční lhůta 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet předáním zboží odběrateli (osobní odběr) nebo přepravci.

V případě výskytu vady na zboží během záruční doby, má odběratel právo na reklamaci zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat (např. vybité baterie). Záruka se nevztahuje také na vady vzniklé nevhodným nebo nesprávným použitím výrobku, jeho mechanickým nebo tepelným poškozením, poškozením vzniklým elektrickým výbojem nebo přetížením, poškozením vodou či jinými vlivy, které jsou v rozporu s podmínkami užití výrobku a to i výslovně neuvedenými, avšak vzhledem k charakteru výrobku předpokladatelnými.

Při reklamaci zboží je nutné nejdříve vyplnit reklamační protokol RMA (protokol je k dispozici na www.elsaco.cz/rma). Nejpozději do dvou pracovních dnů bude zákazníkovi zasláno číslo RMA a informace o dalším postupu. Zaslání žádosti o RMA usnadní identifikaci zásilky a rychlejší řešení požadavků reklamujícího. Dnem uplatnění reklamace je den podání žádosti o RMA ve firmě ELSACO (např. vyplněním webového formuláře, nebo jeho zasláním na e-mail . Při uplatnění reklamace nejsou požadovány záruční ani dodací listy. U zboží zaslaného k reklamaci musí být uvedeno číslo RMA.

Zboží je doporučeno zasílat k reklamaci v originálním nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu. Dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Náklady na dopravu reklamovaného zboží k dodavateli nese odběratel. V případě oprávněné reklamce náklady na dopravu zboží k odběrateli nese dodavatel. Při neoprávněné reklamaci budou odběrateli účtovány náklady spojené s řešením reklamace.

Veškeré zásilky zboží k dodavateli musí být označeny číslem RMA.

Zásilky u kterých není patrné, proč byly k dodavateli zaslány, nebudou dodavatelem převzaty.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní.

9. Odstoupení od smlouvy, vrácení dodaného zboží

Odběratel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Odběratel má právo vrátit nepoužité zboží do 30 dnů od dodání bez udání důvodu. Zboží musí být v originálním obalu a kompletní.
Vrátit zboží vyráběné nebo upravované na zakázku odběratele není možné.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Odběratel vyplní protokol RMA (protokol je k dispozici na www.elsaco.cz/rma) a zašle ho dodavateli. Protokol lze vyplnit i prostřednictvím webového formuláře. Nejpozději do dvou pracovních dnů bude odběrateli zasláno číslo RMA a informace o dalším postupu. Po přidělení čísla RMA zašle odběratel vracené zboží dodavateli. Zásilku je nutné označit číslem RMA.

Po přijetí zboží dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vraceného zboží. Pro vrácení plné kupní ceny musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je odběratel povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je dodavatelem vracena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pozdní vrácení zboží (po uplynutí 30 denní lhůty)
Dodavatel umožňuje za určitých podmínek vracet zboží i po uplynutí 30-denní lhůty, avšak pouze za poplatek (odběrateli není vracena plná kupní cena). Výše poplatku je určena dobou, o kterou je překročena 30-denní lhůta pro vrácení zboží a to tak, že za každý započatý měsíc je účtován poplatek ve výši 5% kupní ceny.
Odběratel vyplní protokol RMA (protokol je k dispozici na www.elsaco.cz/rma) a zašle ho dodavateli. Protokol lze vyplnit i prostřednictvím webového formuláře. Nejpozději do dvou pracovních dnů bude odběrateli zasláno číslo RMA a informace o dalším postupu. Po přidělení čísla RMA zašle odběratel vracené zboží dodavateli. Zásilku je nutné označit číslem RMA.

Po přijetí zboží dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vraceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je dodavatel oprávněn vrácení zboží odmítnout.

Vrácení kupní ceny
Pokud odběratel splnil všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží a podpisu dobropisu odběratelem. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet odběratele.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

10. Ochrana osobních údajů

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu, pro účely účetní evidence, výpočet slev atd.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, aktuálními nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení v eShopu v sekci "Editace reg. karty".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na adresu obchodního oddělení nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli písemně.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.elsaco.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

© ELSACO Kolín
09.03.2015  hore
Info: pro správnou funkci našich stránek je třeba mít zapnutou podporu JavaScriptu a Cookies! Po F5 by měl tento text zmizet.