.PAR


PARametrický soubor lze vytvořit nebo editovat libovolným textovým editorem s výstupem ASCII.

Jednotlivé bloky parametrů jsou rozděleny do skupin, hlavička každé skupiny začíná jejich názvem ohraničeným závorkami [ ] a končí klíčovým slovem END.

Pořadí jednotlivých skupin je NUTNO dodržet v tomto pořadí: COM, MODEM (pouze u ovladače CWDRTMOD), GLOBAL a alespoň jedna skupina STATION (maximálně 100).

Rozdělení jednotlivých definic do řádků a odsazení ve sloupcích pomocí oddělovačů je nepovinné, ale je vhodné jej používat k udržení přehlednosti v souboru.

Oddělovačem se rozumí znak (klávesa) : Enter, Mezera a Tabulátor.

POZNÁMKY

Psaní poznámek do PAR-souboru: poznámku je nutno ohraničit složenými závorkami {}. Např.: { tady je poznámka }

ZADÁNÍ TEXTOVÉHO ŘETĚZCE JAKO PARAMETRU

Pokud je nutno jako parametr proměnné uvést řetězec (STRING), je možno uvést klíčové slovo NONE, které značí prázdný řetězec. Lze uvést na řádku výčet hexa-čísel s označením $ na začátku, např. $30 $31 $32 je shodné s řetězcem "012". Jednotlivé typy zadání řetězce nelze kombinovat. Při zadání pomocí uvozovek (přímý text) je nutno uvést 2 parametry, tj. např. "AHOJ" ""


POPIS ČINNOSTI DRIVERU

Pokud při instalaci ovladače dojde k chybě čtení parametrického souboru, bude instalace přerušena (při startu aplikace bude přerušen její start) s výpisem příslušné chyby souboru v dialogovém okně.

Seznam chybových hlášení:

 1. 'Nenalezen soubor parametrů'
  Na disku v příslušné cestě není zadaný definiční soubor .PAR. Zkontro- lujte cestu *.PAR = v přesměrovacím souboru .RED systému CP/CW nebo v této cestě vytvořte parametrický soubor požadovaného jména.
 2. 'Chybí definice skupiny'
  Nutno definovat skupinu [COM] a [GLOBAL], v případě CWDRTMOD i skupinu [MODEM]. Dále je nutno definovat alespoň jednu skupinu [STATION].
 3. 'Není definována žádná stanice'
  Chybí definice alespoň jedné skupiny [STATION].
 4. 'Chybná definice proměnné < název/skupina >'
  Nesmyslné zadání hodnoty proměnné nebo zadané číslo je mimo rozsah.
 5. 'Chybí END na konci skupiny'
  Při načítání se narazilo na hlavičku další skupiny aniž by byla předchozí ukončena.
 6. '! Chyba alokace paměti !'
  Nedostatek paměti při instalaci definovaných struktur.
 7. 'Chyba instalace COM portu !'
  Chybné zadání parametrů skupiny [COM].
 8. 'Překročen maximalní počet stanic'
  V parametrickém souboru je definováno více skupin [STATION], než je možno definovat pro Vaši verzi ovladače. Současná verze pro distribuci umožňuje definovat maximálně 100 stanic.