Komunikace s Promos Line 2

Komunikace stanic PL2 je plně řízena aplikací. To znamená, že pro způsobení vyčtení, resp. zápisu dat, není třeba definovat a ovládat nějaký pomocný boolean-kanál (jak je u systémů RT), ale postačí jej časovat v aplikaci. Pokud vznikne požadavek na získání hodnoty kanálu z ovladače, je tato hodnota zároveň zaktualizována komunikací. Zápis je prováděn z aplikace do ovladače a pak rovnou do PL2.

Pokud budete chtít zjistit např. čas od poslední komunikace se stanicí PL2, nebo počet chyb komunikace, apod., je třeba pro daný typ informace definovat kanál, stejně jako u Promosu-RT, u kterého není uvedeno klíčové slovo ORIGINAL_CHANNELS, ale je definováno umístění - číslo kanálu - viz tabulka.

Nejlepším způsobem definice souborů pro Control Web je provedení automatického výstupu projektu z ProgWinu pro Promos-line2. Pokud budete chtít provést definici "ručně", jsou jednotlivé volby a možnosti popsány u příslušných položek v tomto popisu níže.

Popis volby dialogového okna ProgWin-PL2 "Výstup od systému Control Panel / Web"

jednotlivé položky:

1. vytvořit .PAR soubor

Provede generování souboru .PAR podle seznamu položek pro nadřízený systém, a to do zadaného souboru v okně a pouze v případě zaškrtnutí příslušné volby. Při zadávání názvu souboru lze využít tlačítka LIST vedle aktuáně zadaného názvu.

V případě volby "Návaznost na soubor - Přepsat" bude do souboru generována také sekce COM a GLOBAL, a to podle aktuálně nastavené komunikace v ProgWinu ( číslo COM, přenosová rychlost, timeout ).

příklad výstupu:

{ generovano ovladacem pro ProgWin }
[COM]
 DRIVER SYSTEM 1
 IRQ 4
 BASE $03F8
 BAUD 38400
 BITS 8
 PARITY NONE
 STOP 1
 OPTIONS 0
 BUFFER_SIZE 1024
END

[GLOBAL]
 PREFIX $E1 $5C
 SUFFIX NONE
 PRESUFFIX NONE
 ADDRESS $00
 ANSWER_TIME 0.5
 REFRESH_PERIOD 0
 SILENCE_WAIT 10
 RTS_TIME_ON 0
 RTS_TIME_OFF 0
 DEF_ANALOG_IN_ADDR $D61A
 SLEEP_TIME 0
 SLEEP_COUNT 100
 IDLE_TIME 10
END

V případě volby "Návaznost na soubor - Přípojit" sekce COM a GLOBAL generovány nebudou.

Dále se vygeneruje sekce STATION, a to se zadanou komunikační adresou (včetně retranslace). Tato sekce bude obsahovat položky pro čtení a zápis vybraných datových bodů komunikačním protokolem Promos-QQ.

příklad výstupu:

[STATION]
 ADDRESS 1
 RETRANSLATION 1
 NAME "PROMOS2" ""
 NUM_BINAR_IN 0
 NUM_BINAR_OUT 0
 NUM_ANALOG_IN 0
 NUM_COUNTER_IN 0
 NUM_MEMORY_IN 0
 NUM_MEMORY_OUT 0
 BINAR_IN_XOR NONE
 BINAR_OUT_XOR NONE
 DEF_ANALOG_IN_ADDR FROM_GLOBAL
 DEF_MEMORY_IN NONE
 DEF_MEMORY_OUT NONE
 DEF_COUNTER_IN NONE
 QQ WRITE 100 151 1 5 REAL
 QQ WRITE 101 151 1 6 REAL
 QQ READ 102 151 1 8 REAL
 QQ READ 103 18 1 4 REAL
 QQ READ 104 18 1 5 REAL
 QQ READ 105 18 1 6 REAL
END

Jednotlivé položky pro nadřízený systém se "defaultně" nastavují v .PWI souborech, a to položkou

   CW_OUT [READ|WRITE|BIDIR]

v sekci každé ITEM. READ znamená pouze čtení, WRITE pouze zápis a BIDIR možnost položku číst i zapisovat.

Pokud budete do .PAR/.DMF souboru zasahovat "ručně", lze do systému CW/CP napojit jakoukoliv položku ze souborů .PWI, a to takto:

Obecný tvar v souboru .PAR v sekci příslušné [STATION]:

QQ [směr:BIDIR|WRITE|READ] < kanál > < objekt > < instance > < item > < typ >, kde:

směr: BIDIR ... obousměrný kanál, tj. čtení i zápis, v .DMF/.CW -> bidirectional
   WRITE ... kanál pro zápis hodnoty,       v .DMF/.CW -> output
   READ .... kanál pro čtení hodnoty       v .DMF/.CW -> input

< kanál > ..... číslo kanálu v CW/CP v rozsahu 1..65535
        pozor na zpětnou kompatibilitu se systémy Promos-RT, pokud
        budou napojeny v síti spolu s PL2 (dle definovyných pořadí
        stanic každý Promos-RT zabírá vždy 500 kanálu od offsetu
        podle pořadí; např. když bude jako 4. stanice definován RT,
        tak zabere kanály 1501-2000, které nelze obsadit v definici
        pro systém Promos-line2)
< objekt >
< instance >
< item > ...... čísla pro napojení kanálu na danou položku dle .PWI
        položka určuje pořadí vzniku objektu v Progwinu,
        popř. číslo definované uživatelem, pokud bude v okně objektu
        ručně změněno. U všech těchto položek se jedná o čísla 1-255.

< typ > ....... určuje typ datové položky podle .PWI.

        Povolené typy: BYTE ....... v .DMF/.CW -> shordcard
                WORD ....... v .DMF/.CW -> cardinal
                INTEGER .... v .DMF/.CW -> integer
                LONGINT .... v .DMF/.CW -> longint
                CARDINAL ... v .DMF/.CW -> longcard
                STRING ..... v .DMF/.CW -> string
                REAL ....... v .DMF/.CW -> shortreal

Pozor ! Pokud napojujete systém PL2 na stávající síť RS485 nebo radiovou síť systémů Promos-RT, tak bude zastavena automatická obnova vstupních kanálů systémů Promos-RT a musíte toto "čtení" (pouze u systémů RT) řídit pomocí kanálů podobně jako u ovladače CWDRTMOD pro ovládání modemem, - viz tabulka.

2. vytvořit .DMF soubor

Provede generování souboru .DMF podle seznamu položek pro nadřízený systém, a to do zadaného souboru v okně a pouze v případě zaškrtnutí příslušné volby. Při zadávání názvu souboru lze využít tlačítka LIST vedle aktuáně zadaného názvu.

Opět soubor buď vytvoří znova (existující přepíše) nebo připojí k již existujícímu podle volby "Návaznost na soubor".

příklad výstupu:

begin
  100 shortreal output
  101 shortreal output
  102 shortreal input
  103 shortreal input
  104 shortreal input
  105 shortreal input
end.

3. vytvořit .CW soubor

Provede generování souboru .CW podle seznamu položek pro nadřízený systém, a to do zadaného souboru v okně a pouze v případě zaškrtnutí příslušné volby. Při zadávání názvu souboru lze využít tlačítka LIST vedle aktuáně zadaného názvu.

Opět soubor buď vytvoří znova (existující přepíše) nebo připojí k již existujícímu podle volby "Návaznost na soubor".

Pokud bude zaškrtnuta volba "Po vytvoření otevřít v CW" bude vygenerovaný soubor automaticky otevřen v systému Control Web (samozřejmě pouze pokud ho máte nainstalován).

Tento .CW soubor bude obsahovat kompletní definici sekcí:

 directories .. dle aktuálních adresářů pro .PAR a .DMF soubor
 settings ..... volby 
          skip_init_outputs = true;
          operation_mode = real_time;
          independent_procedure_execution = true;
 const ........ prázdná sekce
 var .......... pomocné proměnné pro obsluhu monitoringu
 driver ....... obsahuje ovladač CWDRT485.DLL
 channel ...... obsahuje seznam vybraných kanálů
 timer ........ obsahuje pomocné časovače pro monitoring vstupních kanálů
 instrument ... obsahuje kompletní okno s přístroji pro nastavování a
         sledování všech vybraných kanálů (základ aplikace)

4. Ukázat soubory po vytvoření

Zaškrtnutím volby budou generované soubory po vytvoření otevřeny programem NOTEPAD, v případě velikosti větší než 64KB programem WRITE.

5. Návaznost na soubor

Volba souvisí s příslušnými typy výstupních souborů a je popsána výše.

6. Typ výstupu (ovladač)

Zatím generuje pouze výstup pro PROMOS-RT, tj. CWDRT485 nebo CWDRTMOD.

7. Začít od kanálu

Zadává se číslo počátečního kanálu pro 1. vybranou položku pro nadřízený systém. Následující kanály budou vždy +1.

8. Popis u ikony pro CW

Obsahuje nastavení komunikace v PW, toto zadání bude konvertováno do .PAR.

9. Seznam položek pro nadřízený systém

Obsahuje seznam všech položek ze všech .PWI souborů, které mají definovánu proměnnou CW_OUT. Tímto seznamem lze vybrat položky, které budou opravdu použity pro příslušné výstupy.

10. Smazat všechny

Kliknutím lze smazat "vybrání" všech položek.

11. Vybrat všechny Kliknutím lze nastavit "vybrání" pro všechny položky.

12. OK / Zpět.

Kliknutím na OK se provede generování dle všech nastavení, kliknutím na ZPĚT se okno uzavře bez generování výstupů.